Obchodní podmínky a gdpr

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci pronájmu studia mezi smluvními stranami:

Ing. Vendula Krejčí, se sídlem Lovčice 375, 696 39 IČ: 07475161, tel: 774303733, email: info@fotostudiokrejci.cz , web: www.fotostudiokrejci.cz jako provozovatelem
a
nájemcem – fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s provozovatelem smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru za použití elektronického formuláře, či jiným způsobem.

Nájemce rezervací ateliéru, a to ať elektronicky prostřednictvím formuláře či jiným způsobem, potvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou. Nájemce odesláním elektronického formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek.

Předmět závazkového vztahu
Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a nájemcem, je pronájem nebytového prostoru – fotoateliéru provozovaného na adrese U Škol 1145, 68501, Bučovice 68501, na pozemku parc. č. 1282/243 v katastrálním území Bučovice, v 5 NP s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami ujednanou.

Účelem nájmu je vždy pouze fotografování čili pořízení fotografických snímků, pokud není předem dohodnuto jinak. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k ujednanému účelu.

Způsob uzavření smlouvy
Nájemce objednává službu – pronájem pomocí formuláře v elektronické podobě, který je uveřejněn na webových stránkách provozovatele. Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Na adrese https://www.fotostudiokrejci.cz/pronajem získá nájemce pomocí tlačítka „rezervace“ přístup do rezervačního systému.

Objednávku zde provede následovně:
1. Krok – zvolí blok s počtem hodin, který chce pronajmout
2. Krok – vybere v online kalendáři z volných hodin požadovaný termín (den a hodinu), pokud se nájemce rozhodne změnit požadovaný blok s počtem hodin, vrátí se k předchozímu kroku, ve kterém provede požadovanou změnu potvrzením jiného typu bloku.
3. Krok – vyplní veškeré osobní údaje, nájemce je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti, do pole Poznámka uvede fakturační údaje či jiné individuální sdělení.
4. Krok – shrnutí objednávky a výběr způsobu úhrady
5. Po potvrzení tlačítka Dokončit systém vytvoří rezervaci. Stiskem tlačítka Zaplatit bude přesměrován na zabezpečenou platební bránu. Pokud rezervace nebude uhrazena do 24 hodin, bude automaticky zrušena.

Cena pronájmu
Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na webových stránkách provozovatele. Nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu počtem účastníků uvedeným v ceníku. Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím elektronického formuláře je možné hradit pouze platební kartou přes online platební bránu.

Doba pronájmu
Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně ujednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé smlouvě. Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dříve než 5 minut před počátkem sjednaného pronájmu (nebude-li dohodnuto jinak). Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i nezbytné úkony na konci pronájmu, jako např. úklid rekvizit a navrácení vybavení na původní místo, úklid, zavírání oken, balení vlastního vybavení atp.)

Pokud nájemce neopustí ateliér ve sjednaném čase, bude mu automaticky zaúčtováno 500 Kč za každých započatých 30 minut.

Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.
Dobu pronájmu je možné v rámci jedné objednávky a jednoho dne ujednat vždy pouze na hodiny po sobě jdoucí; pokud bude nájemce požadovat v rámci jednoho dne více termínů na sebe bezprostředně nenavazujících, musí učinit separátní objednávky a uzavřít s pronajímatelem více smluv.
Nájemce má právo rezervaci 1x bezplatně přesunout.
Rezervaci nelze přesunout na nový termín méně než 48hodin před plánovaným pronájmem.
Storno poplatek při zrušení rezervace do 48h před pronájmem činí 50% fakturované částky. Storno poplatek při zrušení rezervace méně než 48h před pronájmem činí 100% fakturované částky.
Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit: A. dohodou pronajímatele a nájemce, B. okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy.

Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání fotoateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny vybavení a dekorací studia bez předchozího upozornění.

Nájemce bere na vědomí, že celý prostor je monitorován kamerovým systémem.

V celém fotoateliéru je přísně zakázáno:
• focení/natáčení pornografického charakteru
• • vstup se zvířaty (bez předchozí domluvy) - ZA ZVÍŘATA ÚČTUJEME POPLATEK . JEJICH VSTUP BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY A POUČENÍ O PRAVIDLECH POBYTU ZVÍŘETE VE STUDIU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZAN. Při porušení těchto podmínek má provozovatel právo udělit nájemci smluvní pokutu ve výší 10 000,- Kč
• kouření (platí pro interiér i terasu)
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
• používání jakýchkoliv speciálních efektů (kouř, bubliny, konfety, tělové oleje atp.)
• vstupovat do studia s jídlem v neuzavíratelných nádobách
• pokládat jídlo a nápoje na nábytek a rekvizity pronajímatele (za skvrny na textiliích si pronajímatel vyhrazuje právo na uhrazení nákladů spojených s nápravou škody, v případě neúspěšného vyčistění bude nájemci dále naúčtováno poškozené vybavení a to s ohledem na stáří a amortizaci.
• ponechávat děti bez dozoru (na škody způsobené dětmi nelze ze strany pronajímatele uplatňovat náhradu škody přes pojišťovnu. Škody se vždy fakturují zodpovědné osobě tj. nájemci)
• provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám.

Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. 

Nájemce je povinen okamžitě odkladu oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. 

Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.
Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).
Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal na počátku pronájmu.
Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění
Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese info@fotostudiokrejci.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí služeb pronajímatele.
Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako „reklamace“) musí vždy obsahovat označení nájemce a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany pronajímatele a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku nájemce uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohl pronajímatel objektivně posoudit. Pronajímatel se zavazuje reklamaci řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení reklamace bude nájemce o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem.

Závěrečná ustanovení
Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2021

GDPR
Níže naleznete informace o zásadách ochrany osobních údajů vás – našich klientů. Dozvíte se v něm, jak Vaše údaje shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme a zabezpečujeme.

Osobní údaje svých zákazníků shromažďujeme s přijetím rezervace – objednávky pronájmu nebytového prostoru.
Správcem osobních údajů je provozovatel Fotostudio Vendula Krejčí – Ing. Vendula Krejčí, se sídlem Lovčice 375, 696 39 IČ: 07475161, tel: 774303733, email: info@fotostudiokrejci.cz , web: www.fotostudiokrejci.cz

Jaké osobní údaje správce zpracovává?
Zpracováváme pouze údaje zákazníků, které byly získány během realizování objednávky:
• Jméno, příjmení
• Kontaktní údaje pro fakturaci (adresa, případně IČ a DIČ)
• E-mail, telefonní číslo
• IP adresa
• Kromě toho je uchovávána i historie pronájmů, která nám pomáhá pro ekonomické rozvahy a nabídku zvýhodněných služeb pro pravidelné zákazníky

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytné poskytnout je při realizaci objednávky ateliéru. Provozovatel musí vědět, komu prostor pronajímá, na což navazují i práva a povinnosti provozovatele a zákazníka upravené ve všeobecných obchodních podmínkách.
Údaje zákazníků jsou vždy v bezpečí a nepodléhají automatizovaným rozhodovacím procesům.
Správce zpracovává data pro následující účely:
• zpracování objednávek/rezervací (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
• oprávněné zájmy provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), to znamená: zpracování požadavků a přímý marketing služeb

Jak dlouho budou uchovány Vaše osobní údaje:
• Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu potřebnou k realizování pronájmů.
• Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu nezbytně nutnou pro plnění legislativních a účetních povinností provozovatele.
• Osobní údaje zpracovávané pro přímý marketing služeb budou zpracovávány do odvolání.

Nařízení o ochraně osobních údajů poskytuje každé osobě:
• Právo na přístup k osobním údajům
• Právo na opravu osobních údajů
• Právo na výmaz osobních údajů
• Právo na omezení zpracování osobních údajů
• Právo na přenositelnost osobních údajů
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
• Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů
Výše uvedená práva můžete vykonat tím, že nás kontaktujte se svým požadavkem e-mailem info@fotostudiokrejci.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů:
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý zákazník Fotostudia právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.
V případě nejasností nebo pochybností o zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte prosím správce osobních údajů emailem na info@fotostudiokrejci.cz.